4 STOREYED DORMITORY BUILDINGOWNER               : CAL-COMP ELECTRICAL (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.

CONSTRUCTION  :  4 STOREYED DORMITORY BUILDING
 
DURATION          :  1 AUG 2021 - 30 JUNE 2022 (270 DAYS)

 


 
 
About company

บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์  จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท จัดตั้งโดยกลุ่มผู้บริหารและวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคารโรงงานอาคารโรงงานบำบัดน้ำและบำบัดน้ำเสียอาคารรัฐบาล เราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารภายในโครงสร้างเหล็กและให้คำปรึกษาและออกแบบอาคารทุกชนิด นโยบายที่มุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนเวลาและมาตรฐานและคุณภาพสำหรับงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

Contact info


บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์ จำกัด

50/26 หมู่ที่ 6 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120.
โทรศัพท์ : 0-2288-0120, 0-2288-0121
โทรสาร : 0-2288-0122
กดลิ้ง แผนที่


Back to Top